Puigpelat: Els camins de l’aigua

Adequació de lentorn del Pi de Puigpelat per a la seva interpretació cultural, tradicional i històrica. Amb aquesta actuació es pretén adequar i dignificar l’indret conegut com a Bassa Vella, que acull la icona històrica comarcal del Pi de Puigpelat, situat als peus de l’església parroquial i del portal del segle XII. La zona, així mateix, es convertiria en un interessant mirador i en un punt de partida estratègic de diverses rutes, ja que està ben connectada amb diferents GR i amb el Camí de l’Aigua. Alhora es potenciaria el municipi com a referent i centre d’interpretació a l’aire lliure per gaudir del gran treball realitzat amb pedra seca a diferents camins de l’entorn del municipi.

Descripció tècnica de les obres

Enderrocs, pavimentació i murs de contenció.

En primer lloc es realitzarà la neteja i l’esbrossada del terreny. A continuació es procedirà a la definició de les rasants de pavimentació segons els perfils longitudinals i transversals.

Els terrenys compresos entre el camí i el carrer de la Muralla es projecten com una plaça a dos nivells que quedaran connectats mitjançant unes escales. Es podrà accedir des del camí per dues entrades que es troben al mateix nivell i des del carrer de la Muralla mitjançant unes escales. La rasant de la plaça quedarà elevada o soterrada respecte al camí i el carrer de la Muralla segons el tram. Per tal de salvar la diferència de cotes es construirà un mur de formigó amb aplacat de pedra calcaria allà on s’indica a plànols. Les escales s’executaran a base de pedra calcaria i disposaran de barana o passamans segons s’indica a plànols.

Tal com s’ha esmentat anteriorment la Plaça del Pi es troba elevada respecte els terrenys adjacents, la diferència de cota és salvada actualment mitjançant un talús. Es projecta ampliar la plaça del Pi de Puigpelat i la plaça de l’entorn del Pi amb la construcció de murs de formigó armat al seu perímetre, tal com s’indica a plànols.

Tant els murs de la plaça del Pi, com la plaça de l’entorn del Pi com el nou mur de contenció del vial a la zona de la vinya s’executaran de formigó armat i es folraran amb marge de pedra seca rejuntat i consolidat interiorment amb morter de ciment portland. La coronació d’aquests marges es realitzarà amb una única pedra de dimensió igual a l’amplada de mur. Els murs seran de formigó HA25/B/20/IIa armat amb barres d’acer electrosoldables B-500-S. S’instal·larà barana segons detalls de plànols d’acer inoxidable AISI 316 combinada amb acer corten.

La secció estructural de les places serà la següent: Plaça de l’entorn del Pi: Base de tot-u artificial de 10 cm. de gruix. Paviment de formigó imprès de 15 cm de gruix. Plaça del Pi: Base de tot-u artificial de 10 cm. de gruix. 15 cm. de sauló compactat al 98%

Enllumenat

S’instal·laran els següents punts de llum:

– Columnes clàssica de 4 m d’alçada amb fanals clàssics tipus Villa de fundació injectada d’alumini amb làmpada de LED de 35 W.

– Lluminària segons detalls de plànols, de fosa d’alumini, de 8 W, color LED 3000 K, IP 65, IK05. Aquesta quedarà encastada al muret que remata el mur de contenció de la vinya i al muret perimetral al Pi de Puigpelat.

– lluminària d’acer inoxidable, circular de 230 mm de diàmetre, amb 50º d’obertura, inclinació 5º i lent el·líptica, color LED 3000K amb 50º d’obertura, inclinació 5º aquesta quedarà encastada al paviment de la plaça que es projecta de tal manera que s’il·lumini el mur de pedra.

La xarxa d’enllumenat quedarà connectada al quadre, per la qual cosa s’haurà d’adaptar el quadre d’enllumenat existent

Drenatge

Actualment la plaça entre el carrer de la Muralla i el camí disposa d’una cuneta on es canalitzen les aigües pluvials fins la xarxa de clavegueram existent. Degut a la construcció de la plaça es canalitzarà aquesta cuneta segons el traçat indicat a plànols mitjançant canonada de PEAD de 500 mm. de diàmetre i es connectarà a la xarxa existent. Aquesta xarxa disposarà de pous de registre al principi i al final de la mateixa i en els canvis de direcció o salts en les pendents, segons els detalls de plànols. Es disposarà d’embornals amb reixa de 980x490x70 mm. que recolliran les aigües pluvials de superfície i les enviaran al tub de 630 mm. projectat. Les aigües pluvials de la plaça del Pi de Puigpelat desaiguaran per superfície als terrenys colindants mitjançant els passa murs amb tub de 150 mm. de diàmetre realitzats al mur de contenció.

Enjardinament i mobiliari urbà.

Aquesta plaça disposarà de una font tipus clàssic de fosa, segons detalls de plànols o equivalent la qual disposarà de peu de formigó folrat de pedra i amb el corresponent desguàs. Aquesta font quedarà connectada ala xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi al punt definit al plànol de planta mitjançant canonada de PEBD de 50 mm de diàmetre mitjançant vàlvula de comporta. Es disposarà, també a la plaça una boca de reg.

A ambdós places es disposarà de bancs tipus Romàntic i papereres tipus Barcelona.