Figuerola del Camp: El mirador del Camp

Condicionament de laccés al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda i al Pont del Diable. La Torre de la Mixarda és una torre de guaita i defensa del segle XVII, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). El condicionament del camí d’accés a la torre també permetrà visitar el Pont del Diable (o Pont del Moro) d’origen medieval (s. XII-XIV) que creua el barranc d’est a oest.

Condicionament de laccés al conjunt arquitectònic de la Torre de la Mixarda

Descripció tècnica de les obres

Desmuntatge de senyals verticals

Es durà a terme el desmuntatge amb recuperació de la senyalització vertical existent al llarg del camí. Els senyals es recuperaran pel posterior muntatge i les fonamentacions es retiraran i es duran a l’abocador.

Neteja i esbrossada del terreny

Es durà a terme la neteja i esbrossada del terreny al llarg de tot el traçat del camí. Es netejaran la malesa i la brossa existents en els marges i les vores. Aquests elements disposen en alguns punts d’una alta concentració de malesa i brossa que dificulta el drenatge de les aigües pluvials i afecta l’ample útil del vial. Per aquests motius es requerirà una neteja i desbrossada, per tornar a fer plenament funcional el drenatge i alhora per restablir íntegrament la dimensió útil de l’ample del camí.   Per l’estat actual d’afectació es considera que aquestes feines suposen netejar i esbrossar una amplada de fins a 75 cm a costat i costat del vial.

Neteja i esbrossada de cunetes

Es durà a terme la neteja i esbrossada de les cunetes existents al llarg de tot el traçat del camí. Es tracta de cunetes de tipus natural, de dimensions variables, que disposen en alguns punts d’una alta concentració de

malesa i brossa que dificulta el drenatge de les aigües pluvials, possibilitant que la làmina d’aigua acumulada desbordi pel mateix camí, deteriorant-lo. Per evitar-ho es requerirà una neteja i desbrossada de les cunetes. 

Demolició de paviments de formigó existent en mal estat

Es durà a terme la demolició dels trams de formigó indicats en els plànols, donat que presenten un mal estat de conservació. Es retirarà la capa de ferm i el volum corresponent a una base addicional de 15 cm.

Excavació per desmunt

Es durà a terme l’excavació amb les cotes que es descriuen als perfils longitudinals, per dur a terme un anivellament general de la rasant, generant el desmunt necessari per compensar els trams que requeriran un terraplenat.  En els casos on s’indica als plànols que s’executarà tram formigonat, es durà a terme el rebaix addicional de 15 cm per formar la caixa de paviment en el terreny compacte, per conciliar la rasant del paviment final.  També es durà a terme l’excavació que pugui ser necessària per incorporar en els encreuaments amb els accessos a les finques privades els tubs de drenatge longitudinal que donaran continuïtat a les cunetes existents.  Aquestes feines d’excavació per desmunt es duran a terme simultàniament amb el reperfilat de la caixa, de tal manera que les terres de desmunt que no es puguin traslladar directament als trams de terraplenat, es traslladaran al punt d’abassegament.

Terraplenat

Es durà a terme el terraplenat amb material de la mateixa obra en els trams indicats en els perfils longitudinals per assolir l’anivellament de la rasant, de tal manera que s’aconsegueixi la màxima compensació de volums de terra en l’execució. Aquesta operació es durà a terme simultàniament amb el reperfilat de la caixa, de tal manera que les terres de terraplenat que no puguin traslladar-se directament des de trams de desmunt, es traslladaran des del punt d’abassegament.

Reperfilat i compactació

Es durà a terme el reperfilat de la caixa amb motoanivelladora i posterior compactació al 98% de l’assaig Pròctor Modificat (PM). Aquesta operació es durà a terme simultàniament amb les operacions d’excavació per desmunt i terraplenat, de tal manera que les terres es traslladaran directament als punts d’intervenció més propers o si no pot ser es traslladaran al punt d’abassegament, d’acord amb el que millor correspongui amb el desenvolupament de l’obra.

Drenatge longitudinal

Durant l’execució de l’excavació per desmunt s’haurà previst el moviment de terra necessari per formar els accessos a les finques privades, en els que cal ubicar tubs de formigó de 40 cm, recoberts amb un cantell de 10 cm de formigó, que garantiran la continuïtat de la funció de drenatge de la cuneta existent. El rebliment de terres i la compactació es durà a terme alhora que es faci el terraplenat, el reperfilat de la caixa i la compactació  del mateix tram.

Drenatge transversal

En els guals que s’indiquen en els plànols, es produeix un pas transversal de les aigües d’escorrentia pluvial sobre el camí. En aquests casos s’executarà un formigonatge al llarg de fins a 15 metres a banda i banda de l’eix del principal cabal de pas. El paviment formigonat serà de tipus armat sense additius, HF-4 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge

mecànic i acabat reglejat, armat amb malla electrosoldada a base de barres corrugades ME 20x20cm,  D:8-8mm,6×2.2m B500SD.

Addicionalment aquest formigonatge estarà protegit de l’impacte i el pas de les aigües a banda i banda, pel que s’executarà un tram d’escullera, al llarg d’una longitud de 2,5 m a banda i banda de l’eix del principal cabal de pas. L’amplada en la direcció de les aigües serà en els dos casos d’un metre. La seva profunditat en el terreny serà de 0,75 m. Aquests trams d’escullera es formaran a base de bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió.

Senyalització

En els punts indicats en els plànols, es durà a terme el muntatge de les plaques de senyalització viària vertical, que suposaran la incorporació de límit de velocitat en els trams, així com la regulació de la  preferència en l’accés principal al camí i la retolació que alerta del perill de la zona inundable que existeix al llarg del camí. La senyalització de zona inundable s’ha disposat en els extrems del camí, caracteritzant tot el seu traçat com a zona inundable.  En aquestes feines s’inclou el desmuntatge amb recuperació dels actuals rètols indicatius del camí, sobre pal de fusta, per la seva posterior reinstal·lació.